Regulamin świadczenia usług za pomocą sieci Internet
usług oferowanych za pośrednictwem portalu https://www.balansdietetyk.pl
w brzmieniu ustalonym na dzień 01.02.2021

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług dietetycznych za pomocą sieci Internet, których organizatorem jest Weronika Kubas prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne BALANS Weronika Kubas” z siedzibą w Niepołomicach pod adresem: Rynek 15, NIP: 6832056190 (Dalej także jako Sprzedawca).
 2. Oferty usług, o których mowa w punkcie 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem https://www.balansdietetyk.pl. Właścicielem i administratorem tej strony jest Sprzedawca.
 3. Usługi odbywają się za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. balansdietetyk.pl – serwis internetowy działający pod adresem https://www.balansdietetyk.pl, w którym Użytkownicy mogą na odległość dokonywać zamówienia usług oferowanych przez Sprzedawcę; Formularz – element serwisu, przy pomocy którego Użytkownik dookreśla takie elementy zamówienia, jak rodzaj usługi, dane zdrowotne pacjenta, jego życzenia odnośnie do usługi, świadczenia dodatkowe, dane do faktury, itp.;
  2. Konsument – osoba fizyczna, która nawiązuje współpracę w zakresie uzyskania porady dietetycznej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą. Jeżeli określony punkt Regulaminu stanowi tylko o Konsumencie, nie stosuje się tego punktu do Użytkowników niebędących Konsumentami;
  3. Użytkownik – podmiot, który dokonuje nabycia szkolenia w serwisie balansdietetyk.pl, również wówczas, jeżeli nie jest on Konsumentem;Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  4. Sprzedawca – Weronika Kubas prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne BALANS Weronika Kubas” z siedzibą w Niepołomicach pod adresem: Rynek 15, NIP: 6832056190;
  5. Umowa – umowa świadczenia usług dietetycznych, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika niezależnie od formy tych czynności.

§2 Warunki składania zamówień.

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika zamówienia usługi w serwisie balansdietetyk.pl jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na portalu balansdietetyk.pl oraz udzielenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych przynajmniej w minimalnym zakresie wskazanym na serwisie balansdietetyk.pl.
 2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w serwisie balansdietetyk.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty Sprzedawcy należności za plan dietetyczny/szkolenie/poradę dietetyczną, w wysokości określonej w zamówieniu bądź ustaleniach stron.

§3 Składanie zamówień.

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Java Script oraz obsługą plików Cookies.
 2. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy, a w związku z tym konieczność jej realizacji.
 3. Użytkownik może składać zamówienia w serwisie balansdietetyk.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu, w którym Sprzedawca prowadzi prace serwisowe związane z serwisem. Użytkownik składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza, na którym wpisuje zakres i przedmiot zamawianej usługi. Płatność za wybrane szkolenie możliwa jest jedynie bezgotówkowo za pośrednictwem tradycyjnych przelewów na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej serwisu, Sprzedawca ma prawo rozwijać formy zapłaty poprzez dodawanie nowych form płatności elektronicznych.
 4. Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Użytkownika zarówno poprzez przesłanie maila tradycyjną drogą jak i z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktu. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik nie może dokonać już żadnych zmian w Formularzu.
 5. Wymiana korespondencji między Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie. Aktualny numer telefonu Sprzedawcy widnieje w serwisie.

§4 Ceny usług.

 1. Ceny usług oferowanych przez Sprzedawcę na portalu balansdietetyk.pl zawierają podatek VAT i podawane są w walucie PLN.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną za świadczone usługi jest jego cena podana po wypełnieniu Formularza jako suma zamówienia.
 3. Każda sprzedaż w serwisie balansdietetyk.pl potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem stosownie do wskazań Klienta.

§5 Forma płatności.

Płatność za szkolenia zamówione w serwisie balansdietetyk.pl może nastąpić tylko przelewem on-line za pośrednictwem systemu bankowego lub gotówką za pokwitowaniem. Sprzedawca ma prawo rozwijać formy zapłaty poprzez dodawanie nowych form płatności elektronicznych, wówczas Sprzedawca poinformuje Użytkowników.

§6 Realizacja zamówień.

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma odpowiedź e-mail z serwisu balansdietetyk.pl stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, o ile zamówione szkolenie nie odbędzie się przed tym terminem. Wprowadzanie zmian lub odwołanie zamówienia jest możliwe pod adresem poczty internetowej w.kubas@balansdietetyk.pl. Odwołanie zamówienia ma takie skutki jak odstąpienie od Umowy i zobowiązuje Sprzedawcę do zwrotu należności otrzymanej od Użytkownika w terminie najdalej 14 dni od daty odwołania zamówienia.

§7 Postanowienia szczególne względem Konsumentów

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie kwestie praw i obowiązków konsumentów regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawa stawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w.kubas@balansdietetyk.pl, pod numerem telefonu udostępnionym w serwisie lub korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem: Reklamacja.
 3. W zawiadomieniu o niezgodności szkolenia z Umową Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, opisać przyczynę niezgodności zamówionego szkolenia z Umową oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego. Konsument może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, zamiany szkolenia na inne bądź odstąpić od Umowy. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania w terminie czternastu dni. W przypadku braku odpowiedzi uważa się, że Sprzedawca żądanie to uznał za uzasadnione. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeżeli zamówione szkolenie odbyło się przed doręczeniem Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W razie braku odpowiedzi przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Konsumenta na piśmie lub innym trwałym nośniku danych.
 5. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu zawarcia Umowy) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu na: adres mailowy w.kubas@balansdietetyk.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca zrealizował zamówioną przez Konsumenta usługę przed otrzymaniem od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§8 Dane osobowe Użytkowników.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Weronika Kubas prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Dietetyczne BALANS Weronika Kubas” z siedzibą w Niepołomicach pod adresem: Rynek 15.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej na adres naszej siedziby, tj. Niepołomice, Rynek 15 oraz w formie mailowej pod adresem email: w.kubas@balansdietetyk.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie zawieranych umów, w skład których wchodzi kompleksowe doradztwo żywieniowe dostosowane do stanu zdrowia oraz stylu życia oraz zamierzeń Pacjenta (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. W celu przesyłania do Państwa newslettera o ile wyrażą Państwo na to zgodę:
  3. w celu przesyłania do Państwa informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany przez Państwa adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną, a także za pośrednictwem dedykowanych aplikacji specjalistycznych, do których dostęp Administrator uzyskał w oparciu o umowy z dostawcami, przy czym czynności te będą realizowane na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi niniejszej klauzuli w pkt IX;
  4. w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług własnych lub podmiotów z nami współpracujących (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, przy wykorzystywaniu profilowania polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w niezbędnym zakresie do oceny niektórych czynników osobowych, w tym osobistych preferencji i zainteresowań związanych ze świadczonymi przez nas usługami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i ma na celu kierowanie do Państwa takich informacji i ofert, które będą najlepiej odzwierciedlały Państwa zainteresowanie;
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu rozliczenia się z Państwem oraz z podmiotami władzy publicznej z wykonywanych na Państwa rzecz usług;
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celach analitycznych służących lepszemu doborowi usług odzwierciedlającemu potrzeby Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi Klientów, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania newslettera.
 5. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Po złożeniu przez Państwa stosownego oświadczenia w przewidzianych formach.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas ograniczony, nie dłużej jednak niż:
  1. do czasu wycofania udzielonej zgody;
  2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo;
  3. do momentu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu związanego z wykonywanymi usługami w przypadku danych osobowych przetwarzanych w wyniku zawarcia umowy lub złożenia zlecenia na wykonanie usług.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w proces organizacji konferencji lub szkoleń, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych, w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody,
  5. żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przy uwzględnieniu ww. postanowień.
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu balansdietetyk.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach dotyczących Konsumentów a nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym www.balansdietetyk.pl. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony www.balansdietetyk.pl z Link. Użytkownik ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.
 4. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  1. zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego;
  2. zmiany form płatności;
  3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Konsumenta.
 6. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.